လက္စြပ္

ေကာ္လိုရာဒိုတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္က မဲဆြယ္မႈ၌ အနည္းငယ္ ႏွိမ့္ခ်ထားပံုရေသာ ထရန္႔က ၎၏ ေျမလွန္နည္းစနစ္မ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အရိပ္အေယာင္ျပခဲ့သည္။
ရတနာမ်ားသို.

ဆြဲၾကိဳး

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးကန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေက်ာင္းေတာ္၀င္ပဲြ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္) တြင္ အင္းသားရုိးရာေလွၿပဳိင္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။
ရတနာမ်ားသို.

ဆြဲၾကိဳး

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးကန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေက်ာင္းေတာ္၀င္ပဲြ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္) တြင္ အင္းသားရုိးရာေလွၿပဳိင္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။
ရတနာမ်ားသို.

နားကပ္

ေကာ္လိုရာဒိုတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္က မဲဆြယ္မႈ၌ အနည္းငယ္ ႏွိမ့္ခ်ထားပံုရေသာ ထရန္႔က ၎၏ ေျမလွန္နည္းစနစ္မ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အရိပ္အေယာင္ျပခဲ့သည္။
ရတနာမ်ားသို.

Testimonial

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးစိန္ေရႊရတနာမ်ားေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။


ဆိုင္လိပ္စာ:

ဆိုင္အမွတ္ ၁၂၁-၁၂၂၊ ျမိဳင္ရတနာေလးထပ္ ေစ်း၊
ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ.။

ဖုန္:

(+၉၅) ၅၇-၂၅၃၄၂
(+၉၅) ၉-၅၀၄၇၀၈၁