၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

ေဖာ္အဲဗား စိန္ေရႊရတနာဆိုင္မွ ဝယ္ယူအားေပးၾကေသာ မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မ်ားကို အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း

ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ပ်က္စီးသြားေသာ လက္ဝတ္ရတနာအပိုင္းအဆမ်ားကို နဂိုမူလအတိုင္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ား ဆိုဒ္ေျပာင္းျခင္း

ဝယ္ယူသူမ်ား၏ လက္ဝတ္ရတနာဒီဇိုင္းေပၚမူတည္၍ ဆိုဒ္ႀကီးျခင္း ဆိုဒ္ေသးျခင္းမ်ားကို အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ား သန္႔စင္ျခင္း

ဝယ္ယူသူမ်ား ေန႔စဥ္ဝတ္ဆင္လွ်က္ရွိေသာ လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုေတာက္ပေစရန္အတြက္ ultrasonic cleaners စက္ျဖင့္ သန္႔စင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အပ္ထည္မ်ား လက္ခံျခင္း

ဝယ္ယူသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမႊ႕ေစရန္ မိမိလိုခ်င္သည့္ ေအာ္ဒါအထည္မ်ားကိုလည္း လိုျခင္သည့္ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အလွဲအထပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ဝယ္ယူသူမ်ား၏ လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းလိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လွဲလွယ္လိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။


ဆိုင္လိပ္စာ:

ဆိုင္အမွတ္ ၁၂၁-၁၂၂၊ ျမိဳင္ရတနာေလးထပ္ ေစ်း၊
ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ.။

ဖုန္:

(+၉၅) ၅၇-၂၅၃၄၂
(+၉၅) ၉-၅၀၄၇၀၈၁